2019-10-21 Orsolya névnapja

Gyermekképünk-óvodaképünk- nevelési alapelveink-nevelési céljaink

Gyermekképünk:
„ Csak boldog gyermekekből lehet boldog felnőtt,
S csak ezekből lehet boldog ország."
/Kodály Zoltán/

Minden egyes emberi élet csak egyszeri és megismételhetetlen, ezáltal a megszületett gyermek kincs, a jövő értéke, az emberi élet láncolatában az összekötő kapocs.
A gyermek szeretetre méltó lény, akiben az ígéret és a lehetőség lakozik.
Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában. Az inkluzív, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé válik.
Óvodánkban minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, integrált, befogadó környezetben nevelkedjen.
Kiindulási pontunk: minden gyermeket a saját képességének figyelembevételével fejlesztünk személyiségének kibontakoztatásában, biztosítva számukra az egyenlő hozzáférést.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik bizalommal fordulnak környezetük felé, nyíltak, kiegyensúlyozottak, toleránsak önmagukkal és másokkal szemben egyaránt. Magatartás- és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, a különbözőségekkel természetes módon tudnak együtt élni.
Bízunk abban, hogy az óvodánkban eltöltött évek maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára, melyek alapot adnak majd a sikeres iskolai élethez.


Óvodaképünk:

Olyan ÓVÓDA, amelyben a szervezeti kultúra magas színvonalon működik, és amely megfelelő-személyi és tárgyi feltételeket biztosít, annak érdekében, hogy gyermekeink jól érezzék magukat és test, lelki, szociális fejlődésük zavartalan legyen.
Arra törekszünk, hogy óvodánk melegséget sugárzó, biztonságot adó, elfogadó, családias légkörével, a játék, mozgás és a kommunikáció eszközével segítse az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás kialakulását.

Nevelési alapelveink:
• A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége
• A gyermekek mindenek felett álló érdeke.
• A gyermeki személyiség egészként való kezelése (test, lelki, szellemi harmónia)
• A gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatása.
• A multi- és interkulturális értékek megismertetése.
• Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésénél az önazonosság megőrzése, ápolása.
• Hagyományaink tisztelete, anyanyelvünk és hazánk szeretete.
• A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
• A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet és bizalom övezi.
• Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembevétele.
• Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.
• Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására.
• Az alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve kompetenciáinak alakítását.
• A hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása.

Nevelési céljaink:
Az óvodánkba járó gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával
• a gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatásának maximális elősegítése
• a családokkal együttműködve, az egészséges életmód és életszemlélet megalapozása
• a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása
• a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása
• etnikai kisebbségű illetve migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése
• a sokoldalú, és harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges test, lelki és szociális érettség kialakítása
• esetlegesen előforduló tanulási zavarok megelőzése, kiszűrése